Industry News

בית משותף מורכב ואין הסכמות בין האגפים לביצוע פרויקט

בית משותף מורכב ואין הסכמות בין האגפים לביצוע פרויקט לפי תמ”א 38? לא גזירת גורל.

 

רבים טועים לחשוב שאם קיים יותר ממבנה אחד על אותה החלקה, לא ניתן לבצע פרויקט רק על חלק מהבניינים.

ואולם, אי הסכמה בין מספר בניינים על אותה החלקה אינה תמיד גזירת גורל.

ככל שלא כל הבניינים מעוניינים בביצוע פרויקט תמ”א 38 הרי שהדבר אפשרי, ככל שמדובר בבנין שרשום כבניין מורכב, וקונסטרוקטיבית ותכנונית אין מניעה לבצע הפרדה.

כך גם קבע לאחרונה ביהמ”ש המחוזי בחיפה בפס”ד בערעור (עש”א 15514-07-20 קו ונקי נ’ מיכ”ל המשורר יזמות בע”מ). שם אושרו קביעותיה ומסקנותיה של המפקחת על רישום מקרקעין, אשר אישרה לחזק את האגף הדרומי בבית משותף “מורכב”, לפי תמ”א 38 במסלול הריסה ובנייה.

משרדנו מלווה פרויקטים מסוג זה.

כך למשל, ברחוב הרצל 10 ג’ בבת ים ישנם 3 בניינים באותה החלקה. כניסה ג’ הינה מבנה נפרד, בעל יתרון גדול בהיותו עם חזית לכיוון הים. כניסות א’ ו- ב’ בעלי קיר משותף ומיקומם נחות.

במשך שנים ניסו שלושת הבניינים להוציא לפועל פרויקט חיזוק ועיבוי, אך הדבר לא צלח בשל התנגדויות וקשיים שהערימו בעלים מכניסות א’ ו- ב’.

בעלי הדירות בכניסה ג’ פנו אלינו על מנת שנסייע להוציא את הפרויקט לדרך בנפרד מיתר הכניסות ולאחר בדיקה משפטית, תכנונית וכלכלית נמצא כי אכן ניתן להתנתק משתי הכניסות האחרות ולבצע פרויקט שכזה בנפרד.

“מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים, בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבניינים נפרדים ולא אגפים”.

מוזמנים לפנות אל משרדנו ולבחון את היתכנות ביצוע הפרויקט בבניין שלכם, במנותק מכניסות ומבנים אחרים בחלקה.

 

Hi, Can we help you?
Skip to content